Spółdzielco – masz prawo! Senator Lidia Staroń radzi (część 7) Wybór prezesa i rady nadzorczej…

2019-04-01

indywidualne4

Masz mieszkanie w spółdzielni, ale zastanawiasz się, czy masz jakikolwiek wpływ na wybór osób, które rządzą spółdzielnią? Oczywiście, że tak.

Zgodnie z Prawem spółdzielczym prezesa i pozostałych członków zarządu wybiera organ wskazany w statucie – albo rada nadzorcza albo walne zgromadzenie. Natomiast radę nadzorczą zawsze wybiera walne zgromadzenie (art. 45 Prawa spółdzielczego). Rada nadzorcza kontroluje zarząd i pracę wszystkich komórek organizacyjnych spółdzielni (art. 44 Prawa spółdzielczego). Ma dostęp do wszystkich dokumentów. W celu wykonania swoich zadań rada może żądać od zarządu, członków i pracowników spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku spółdzielni (art. 45 § 4 Prawa spółdzielczego). Dlatego tak ważny jest udział w walnym zgromadzeniu i aktywny udział w wyborach do rady nadzorczejchodzi tu o zapewnienie rzetelnej kontroli nad całością działań zarządu sprawowanej przez zaufanych ludzi.

Członkami rady mogą być tylko członkowie danej spółdzielni. Kadencję rady określa statut, ale nie może być ona dłuższa niż 3 lata, a ponownie wybranym do rady można być tylko raz (art. 82 ust. 3-4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Zatem maksymalnie można być członkiem rady przez dwie kadencje. Chodzi o to, aby co jakiś czas zapewnić wymianę kadry tak, aby rada nadzorcza nie oderwała się zbytnio od swojej ustawowej roli – stania na straży interesów poszczególnych członków spółdzielni. Rada Nadzorcza ma stać na straży interesów spółdzielców,  nie zaś interesów członków zarządu! Dlatego też z zasady członkowie rady pełnią swoje funkcje społecznie – bez wynagrodzenia. Co najwyżej (art. 82 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) można ich wynagradzać w formie comiesięcznego ryczałtu (a więc w stałej kwocie) w wysokości nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. To i tak są za duże kwoty i nie musicie jako spółdzielcy na to się godzić! Aby nie dochodziło do konfliktu interesów ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych zakazuje łączenia funkcji członka rady i pracownika spółdzielni (pracownik bowiem podlega zarządowi). W razie nawiązania stosunku pracy przez członka rady z mocy prawa ustaje jego członkostwo w radzie! Zatem walne nie musi odwoływać takiej osoby, a jego czynności w radzie po nawiązaniu stosunku pracy są uważane za niebyłe. Może mieć to znaczenie przy ustalaniu, czy rada nadzorcza podjęła ważną uchwałę (do tego niezbędne jest aby za uchwałą odpowiedziała się wymagana większość członków rady). Członków rady można też odwołać przed upływem kadencji. Może to uczynić walne zgromadzenie większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu.

 

WZORY WNIOSKÓW:

 

 

 

WZÓR nr 1 (wybór członków rady):

 

     

 

… (miejscowość), … (data)

 

… (oznaczenie wnioskodawcy

z adresem do korespondencji)

 

 

 

                                                        Zarząd

 

                                                        Spółdzielni Mieszkaniowej

 

                                                        … w …

 

 

 

         Na podstawie art. 83 ust. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych wnosimy o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej … w … uchwał o wyborze do Rady Nadzorczej Spółdzielni następujących jej członków: …

 

 

 

         W załączeniu projekty uchwał oraz lista członków popierających wniosek.

 

  

WZÓR nr 2 (projekt uchwały o wyborze członka rady):

 

 

 

Uchwała nr … Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej … w … z dnia …

 

 

         Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej … w … wybiera z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej tej Spółdzielni Pana/Panią …   

(Podpis przewodniczącego walnego zgromadzenia)

 

 

 

WZÓR nr 3 (uwaga – dotyczy tylko tych spółdzielni, gdzie statut przewiduje wybór zarządu przez walne zgromadzenie):

 

 

 

… (miejscowość), … (data)

 

… (oznaczenie wnioskodawcy z adresem do korespondencji)

 

 

 

                                                        Zarząd

 

                                                        Spółdzielni Mieszkaniowej

 

                                                        … w …

 

         Na podstawie art. 83 ust. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych wnosimy o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej … w … uchwał o wyborze Prezesa i pozostałych członków Zarządu Spółdzielni. 

          W załączeniu projekty uchwał oraz lista członków popierających wniosek.

 

  

WZÓR nr 4 (projekt uchwały):

 

 

 

Uchwała nr … Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej … w … z dnia …

 

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze i postanowień Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej … w … wybiera z dniem dzisiejszym na Prezesa Zarządu/członka Zarządu tej Spółdzielni Pana/Panią …

 

 

Cdn…

W następnej części poradnika podpowiemy co zrobić, gdy zauważysz naruszenie prawa lub inne uchybienia na walnym zgromadzeniu…