Spółdzielco – masz prawo! Senator Lidia Staroń radzi (część 3)

2019-02-11

IMGP8Nie możesz uzyskać informacji ze spółdzielni?

 

Problem nr 3.

Masz prawo wiedzieć, za co tak naprawdę płacisz!

 

Wydaje Ci się, że za dużo płacisz za swoje mieszkanie? Opłaty w innej spółdzielni lub we wspólnocie za lokal o podobnych parametrach są dużo niższe?

Może warto zainteresować się tematem i dowiedzieć się, z czego wynika:

że tyle płacisz spółdzielni za zarządzanie Twoim budynkiem,

że tyle wynoszą opłaty na konserwację i naprawy w częściach wspólnych budynku, w którym mieszkasz,

że tyle płacisz za prąd na klatce schodowej i w piwnicy,

że tyle kosztuje ubezpieczenie nieruchomości,

że tyle kosztuje Cię utrzymanie mienia spółdzielni,

że tyle płacisz za działalność kulturalno-oświatową spółdzielni…

 

Senator Lidia Staroń: Zgodnie z art. 4 ust. 64 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845 ze zm.) Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat.

 

             Przykładowy wniosek:

Na podstawie art. 4 ust. 64 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845 ze zm.) proszę o przedstawienie kalkulacji wysokości

  • opłaty za sprzątanie części wspólnych w nieruchomości……………….

  • opłaty za centralne ogrzewanie w nieruchomości………………

  • opłaty za wodę w nieruchomości……………..

  • ........................................................................

Jeśli spółdzielnia odmówi, można wystąpić do sądu o nakazanie przedstawienia takiej kalkulacji.

Kalkulacja powinna zawierać wskazanie sposobu obliczenia składników opłat, powinna być rzeczowa, zrozumiała i wyczerpująca (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2014 r., sygn. akt V CNP 66/13).

Pamiętaj, że w razie sporu ciężar przytoczenia i wykazania okoliczności uzasadniających wysokość opłat spoczywa na spółdzielni, nie na Tobie (zob. wyrok z dnia 17 listopada 2004 r., IV CSK 215/04).

 

  • Podwyżka? Tylko z uzasadnieniem

 

Każda zmiana wysokości opłat musi być uzasadniona pisemnie przez spółdzielnię, a informacje o niej należy przekazać co najmniej na trzy miesiące na przód na koniec miesiąca kalendarzowego (art. 4 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

 

Jeśli podwyżka dotyczy kosztów niezależnych od spółdzielni (np. opłaty za wodę, prąd, wywóz śmieci), zawiadomienie powinno trafić do nas co najmniej 14 dni przed upływem terminu wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin (art. 4 ust. 71 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

 

Możliwe jest kwestionowanie zasadności zmiany wysokości opłat na drodze sądowej. Co ważne: ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na spółdzielni (art. 4 ust. 8 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

 

  • Jeżeli masz uzasadnione podejrzenie, że otrzymałeś informacje niezgodne z prawdą, również możesz zawiadomić Policję lub Prokuraturę.

Zgodnie z art. 267d. § 1. ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285): kto, będąc członkiem organu spółdzielni albo likwidatorem, ogłasza dane nieprawdziwe albo przedstawia je organom spółdzielni, władzom państwowym, członkom spółdzielni lub lustratorowi, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Cdn…