Spółdzielco – masz prawo! Senator Lidia Staroń radzi (część 1)

2019-02-06

Resized 20181203 145649

Nie możesz uzyskać informacji ze spółdzielni?

Do biura senatorskiego dociera mnóstwo sygnałów, lawina listów, telefonów, email od Spółdzielców, którzy nie mogą w swojej spółdzielni uzyskać podstawowych informacji.  Senator Lidia Staroń, która od lat krok po kroku zmienia prawo na korzyść spółdzielców i skutecznie im pomaga, radzi, co zrobić w takiej sytuacji…

 Ile zarabia prezes spółdzielni? Ile zarabiają wiceprezesi, ile inni członkowie zarządu spółdzielni? Jakie są premie i nagrody prezesa? Ile spółdzielcy płacą za Radę Nadzorczą? – Podpowiemy, jak uzyskać odpowiedzi na te i inne pytania! I jak sformułować wniosek, żeby władze spółdzielni nie odesłały nas z kwitkiem…

 

Masz wgląd do dokumentów spółdzielni!

Problem nr 1.

Jesteś członkiem spółdzielni, ale nie wiesz prawie nic o jej działalności. Nurtuje Cię, ile zarabia prezes spółdzielni, inni członkowie zarządu, rada nadzorcza, pracownicy. Słyszałeś, że uposażenia prezesów bywają wyższe niż zarobki prezydenta kraju. Znajomi mówią, że w ich spółdzielni to olbrzymia kwota: 25, 30, a nawet 40 tys. zł… Chcesz wiedzieć jak wygląda sytuacja w Twojej spółdzielni i czy jej władze właściwie zarządzają mieniem wszystkich spółdzielców. Idziesz do spółdzielni i pytasz o zarobki prezesa. Czekasz na odpowiedź, a zarząd odsyła cię z kwitkiem… Już nie pytasz, bo nie wiesz czy masz prawo albo nie wiesz jak sformułować wniosek. Dlatego Pani Senator przychodzi z pomocą.

Senator Lidia Staroń: Członkowie spółdzielni mają prawo wglądu lub otrzymania kserokopii dokumentów spółdzielni, w tym uchwał dotyczących zarobków i premii członków zarządu. Trzeba pamiętać, że członkowie zarządu są pracownikami, a spółdzielcy –  pracodawcą.

 

  • ZAROBKI PREZESA I CZŁONKÓW ZARZĄDU – wzór wniosku:

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845 ze zm.) proszę o umożliwienie mi wglądu (celem wykonania fotokopii) do / dostarczenie mikserokopii (niepotrzebne skreślić) uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni dotyczących ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu Spółdzielni, uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni dotyczących ustalenia wysokości premii, nagród i innych dodatków do wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu Spółdzielni podjętych w okresie ……………….

 

 Zastanawiasz się, jakie inne dokumenty spółdzielnia powinna Ci udostępnić?

 Spółdzielco, masz prawo:

 

  • otrzymania odpisu statutu i regulaminów (bezpłatnie)

  • otrzymania kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych

  • faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

 

Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny byćudostępnione na stronie internetowej spółdzielni.

 

Odpowiedzialność karna

Niestety, często zdarza się, że władze spółdzielni odmawiają udostępnienia dokumentów. Jeśli dostajesz odmowę lub w ogóle nie otrzymujesz odpowiedzi na złożony wniosek, możesz zawiadomić Policję lub Prokuraturę o wykroczeniu, powołując się na art. 273 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845 ze zm.): kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem, albo likwidatorem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że spółdzielnia nie udostępnia członkowi spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz kopii dokumentów, o których mowa w art. 81 (a więc np. uchwał, protokołów organów spółdzielni, umów przez nią zawieranych lub faktur przez nią otrzymywanych lub przez nią wystawianych), podlega karze grzywny.

 

Walcz o swoje prawa! Już w listopadzie 2011 r. zapadł w Olsztynie pierwszy prawomocny wyrok skazujący prezesa jednej z olsztyńskich spółdzielni mieszkaniowych za nieudostępnianie informacji dotyczącej wysokości wynagrodzenia. Sąd orzekł, że członek spółdzielni ma prawo znać wysokość zarobków prezesa bo jest de facto jego pracodawcą. – podkreśla senator Lidia Staroń

 

Cdn…