Spółdzielco – masz prawo! Senator Lidia Staroń radzi (część 8) Walne Zgromadzenie – a tam naruszenia prawa, uchybienia i…

2019-04-02

 

IMG 4586

Złożyłeś razem z sąsiadami wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia i nie ma odzewu ze strony władz spółdzielni? A może zauważyłeś, że uchwała podjęta na walnym zgromadzeniu jest niezgodna z prawem, ze statutem lub godzi w interesy spółdzielni? Działaj! Możesz wystąpić do sądu lub prokuratury…

 

 

Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna z prawem jest nieważna (art. 42 § 2 Prawa spółdzielczego). Możesz domagać się ustalenia tej nieważności przez sąd wnosząc pozew przeciwko Spółdzielni (w razie sporu ze spółdzielnią co do ważności uchwały). Zarzut niezgodności z prawem może dotyczyć zarówno uchybień merytorycznych (a więc samej treści uchwały), jak i naruszeń proceduralnych, a więc możesz kwestionować prawidłowość podjęcia uchwały, gdyż niezgodność uchwały z prawem może wynikać nie tylko z jej treści, ale także z wadliwego sposobu jej podjęcia. Jednak zarzuty formalne (proceduralne) mogą być podstawą powództwa tylko wówczas, gdy zarzucana wadliwość miała lub mogła mieć wpływ na treść uchwały (por. wyrok Sądu Najwyższego z 5 października 2011 roku, sygn. akt IV CSK 664/10, LEX nr 1129164, tak też Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 25 marca 2015 r., XXIV C 1360/14), a więc np. wtedy, gdy liczba uczestników zebrania, którzy uczestniczyli w głosowaniu nie będąc do tego uprawnieni była większa niż różnica w liczbie głosów oddanych za daną uchwałą i przeciwko uchwale. Ponadto do sądu może być zaskarżona uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka. W takim jednak wypadku na wniesienie pozwu masz tylko sześć tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, z tym że jeżeli powództwo wnosi członek nieobecny na walnym zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – można wnieść pozew w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o wadliwej uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia walnego zgromadzenia.

  

Pamiętaj, że członkowie organów spółdzielni ponoszą odpowiedzialność karną za niezwołanie walnego zgromadzenia w razie zgłoszenia wniosku o jego zwołanie przez uprawnioną grupę inicjatywną (1/10 członków, gdy w statucie nie zastrzeżono tego uprawnienia dla większej grupy)!

Takie zachowanie podlega karze grzywny a nawet ograniczenia wolności (art. 267c Prawa spółdzielczego). Ponadto na walnych zgromadzeniach często przedstawiane są różnego rodzaju sprawozdania (np. przez zarząd). Jeżeli takie sprawozdania ogłaszane członkom na zebraniu zawierają dane nieprawdziwe, członek zarządu je przedstawiający może również odpowiadać karnie. Zgodnie z art. 267d Prawa spółdzielczego jest to zagrożone karą do dwóch lat pozbawienia wolności.    

 

Cdn…

Jak wyjść ze spółdzielni z naszym majątkiem; projekt nowych przepisów - jak możesz sam wybrać prezesa spółdzielni i…