Spółdzielco – masz prawo! Senator Lidia Staroń radzi (część 6)

2019-03-29

kratkaCzy można zmienić porządek Walnego Zgromadzenia? Czy można zmienić prezesa?

Bardzo wiele osób, które piszą, dzwonią i przychodzą do biura senatorskiego opowiadają o swojej bezsilności w starciu ze spółdzielczą machiną. Dopytują, w jaki sposób mogą walczyć o zmiany w swojej spółdzielni. Senator Lidia Staroń radzi: Działajcie, to może być ten czas żeby wziąć sprawy w swoje ręce… Czas Walnych Zgromadzeń, czyli zebrań na których zapadają najważniejsze decyzje dotyczące spółdzielców i ich majątku. I chociaż władze spółdzielni często wybierają terminy, które zniechęcają członków do udziału (np. w długi weekend majowy, w dzień ważnego meczu), a zebrania przeciągają się do późnych godzin nocnych – to możesz to zmienić. Pamiętaj, że liczy się każdy głos. To ty jesteś współwłaścicielem spółdzielni. Rozmawiaj z sąsiadami, uaktywnij się… Możecie zmienić nie tylko porządek zebrań, treść uchwały, ale… praktycznie wszystko!

Specjalnie dla Spółdzielców – kilka informacji dot. walnych zgromadzeń, przepisów i dodatkowo – wzory wniosków...

A niedługo – propozycja przepisów dot. wyborów zarządu i rady nadzorczej…

Problem nr 1

Spółdzielco, masz wpływ na to co dzieje się w Twojej spółdzielni mieszkaniowej! Bierz udział w walnych zgromadzeniach, ale to Ty możesz je… zaprojektować!

 

Czym jest walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej? Kto może w nim uczestniczyć? Czy spółdzielcy mogą zwołać Walne Zgromadzenie – żeby zmienić prezesa? Co to jest i kto może wystąpić z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia (dalej w skrócie WZ)? Czy można zmienić porządek WZ? O jakich sprawach decyduje walne? Kto może złożyć projekty uchwał na walne zgromadzenie?

W poradniku Senator Lidii Staroń znajdziesz odpowiedzi na te i inne pytania związane z walnym zgromadzeniem spółdzielni mieszkaniowych.

Lidia Staroń: Walcz o Twoje sprawy! Nie siedź w domu, rozmawiaj z sąsiadami. To Wy, spółdzielcy, jesteście właścicielami spółdzielni, a prezes, zarząd to Wasi pracownicy! Możecie ich zmienić!

Walne zgromadzenie to zebranie członków spółdzielni. Zarząd zwołuje walne zgromadzenie przynajmniej raz w roku – w ciągu6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego (do 30 czerwca każdego roku).

 

Zgodnie z art. 38 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285) walne zgromadzenie:

1) uchwala kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;

 

2) rozpatruje sprawozdania rady nadzorczej, zatwierdza sprawozdania roczne i sprawozdania finansowe oraz podejmuje uchwały w tym zakresie, a także udziela absolutorium członkom zarządu (absolutorium to wyrażone uchwałą zaakceptowanie działań członków zarządu w poprzednim roku obrachunkowym); członkowie spółdzielni mogą też odmówić udzielenia absolutorium;

 

3) rozpatruje wnioski wynikające z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności spółdzielni oraz podejmuje uchwały w tym zakresie; taki protokół jest wynikiem badania lustracyjnego, tj. okresowej zewnętrznej kontroli spółdzielni;

 

4) podejmuje uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat;

 

5) podejmuje uchwały w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej spółdzielni;

 

6) podejmuje uchwały w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;

 

7) oznacza najwyższą sumę zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć;

 

8) podejmuje uchwały w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni oraz likwidacji spółdzielni;

 

9) rozpatruje w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołania od uchwał rady nadzorczej;

 

10) uchwala zmiany statutu;

 

11) podejmuje uchwały w sprawie przystąpienia lub wystąpienia spółdzielni ze związku rewizyjnego (są to zrzeszenia spółdzielni odpowiedzialne m.in. za opisane wyżej badania lustracyjne) oraz upoważnia zarząd do podejmowania działań w tym zakresie;

 

12) wybiera delegatów na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona.

 

To są sprawy, które należą zawsze do walnego zgromadzenia. Oprócz tego zgodnie z art. 38 § 2 Prawa spółdzielczego statut może przyznać walnemu zgromadzeniu także inne uprawnienia, np. można zastrzec w statucie, że członków zarządu wybiera i odwołuje walne zgromadzenie. Prawo na to pozwala (art. 49 Prawa spółdzielczego). Rzadko kiedy jednak statut przewiduje takie uprawnienie walnego.

 

Ale też walne zgromadzenie może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzieliło absolutorium niezależnie od tego, czy to ono stosownie do postanowień statutu wybiera członków zarządu i niezależnie od tego czy był taki punkt w porządku zebrania (art. 49 § 4 Prawa spółdzielczego).

Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli, ale, w przypadku gdy liczba członków spółdzielni mieszkaniowej przekroczy 500, walne zgromadzenie może być podzielone na części, z tym że to musi wynikać ze statutu. Jeżeli statut nic nie mówi o podziale na części walne zgromadzenie odbywa się w jednej części. Rada nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części walnego zgromadzenia z tym, że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części walnego zgromadzenia.

Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.

Zgodnie z art. 83 ust. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845 ze zm.) członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia. Chodzi tu oczywiście o jawność i przejrzystość, tak aby ograniczyć do minimum sytuacje, w których jedna osoba zastępuje różnych członków spółdzielni.

Jeżeli jest pilna potrzeba omówienia ważnych kwestii czy też spółdzielcy chcą zmian w tym odwołania członków zarządu, członków rady nadzorczej można zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie – na żądanie:

 

1) rady nadzorczej;

 

2) przynajmniej jednej dziesiątej, nie mniej jednak niż trzech członków, jeżeli uprawnienia tego nie zastrzeżono w statucie dla większej liczby członków.

 

Żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być złożone pisemnie (wzór nr 1) z podaniem celu jego zwołania. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby mogło ono odbyć się w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je rada nadzorcza, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt spółdzielni.

O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego części zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. Należy też pamiętać, że prawo nie zabrania członkom udziału w innych częściach walnego zgromadzenia, z tym że prawo głosu przysługuje członkowi tylko na tej części, do której został przypisany uchwał rady nadzorczej.

Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w ustawie (z wyjątkiem dotyczącym możliwości odwołania członków zarządu, o czym wyżej). Możesz zmienić porządek walnego zgromadzenia poprzez złożenie wniosku o uzupełnienie porządku obrad o określone sprawy (wzór nr 2).

Walne zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części walnego zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, chyba, że statut stanowi inaczej.

Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.

Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przezco najmniej 10 członków (wzór nr 2).

Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części (wzór nr 3).

Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni (nie może więc ingerować w treść wniosków!).

 

 

WZORY WNIOSKÓW:

WZÓR nr 1

 

… (miejscowość), … (data)

 (oznaczenie wnioskodawcy

 

z adresem do korespondencji)

 

                                             

 

                                                        Zarząd

 

                                                        Spółdzielni Mieszkaniowej

 

                                                        … w …

 

 

 

         Na podstawie art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych wnosimy o zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni ……………….. w … w celu podjęcia uchwały dotyczącej ……………………………………………………...

 

         W załączeniu projekt uchwały oraz lista członków żądających zwołania walnego zgromadzenia (podpisy mogą się znajdować także bezpośrednio pod treścią podania na tej samej stronie, jeżeli chodzi o niewielką grupę osób; jeżeli lista z podpisami znajduje się na odrębnej karcie należy w górnej części nad podpisami skrótowo wskazać cel, w jakim zbierano podpisy). 

 

 

 

 

 

 

WZÓR nr 2

 

 

 

… (miejscowość), … (data)

 

… (oznaczenie wnioskodawcy

 

z adresem do korespondencji)

 

 

 

                                                        Zarząd

 

                                                        Spółdzielni Mieszkaniowej

 

                                                        … w …

 

 

 

         Na podstawie art. 83 ust. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych wnosimy o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni……………………. w … o punkt: …………………………………………

 

         W załączeniu projekt uchwały oraz lista członków popierających wniosek.

 

 

 

WZÓR nr 3

                                                                                                                                                                                                                        … (miejscowość), … (data)

 

(oznaczenie wnioskodawcy

 

z adresem do korespondencji)

 

 

 

                                                        Zarząd

 

                                                        Spółdzielni Mieszkaniowej

 

                                                        … w …

          Na podstawie art. 83 ust. 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych niniejszym zgłaszam poprawkę do projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ……………. w … nr: … : dotyczącej …………………………………………….

         Wnoszę o dokonanie zmiany następującej treści: …………………… …………………………………………………………………………………….

 

Cdn…

 

W kolejnej części poradnika opublikujemy informacje o wyborze członków zarządu i członków rady nadzorczej… i wzory wniosków…